Mostrar les caixes meta del Restrict Content Pro segons rol

A vegades només s’han de mostrar aquestes caixes només als administradors.

add_filter( 'rcp_metabox_post_types', function( array $post_types ): array {
$user = wp_get_current_user();
if ( ! in_array( 'administrator', $user->roles, true ) ) {
$post_types = [];
}
return $post_types;
} );